7 Natural Ways to Ease Tooth Cavity Pain at night


Cavity
Spread the love
86 / 100

Anyone is susceptible to ล็อตเว็บตรงแตกง่าย  เว็บ 888 สล็อต เปิดให้บริการสมาชิกทุกท่าน ได้เข้ามาใช้งานเว็บตรงแห่งนี้ มีการแจกจ่าย โบนัสจัดหนักจัดเต็ม ให้กับสมาชิกท่าน ได้ลุ้นรับกันตลอดทั้งวันอีกด้วยพร้อมกับ ได้นำเข้าเกมสล็อตออนไลน์ มาแรงอย่างมากให้กับทุกท่าน ได้สนุกสนาน อย่างครบรส บริการทุกท่านอย่างดีเยี่ยม เว็บ 888 สล็อต ตลอดการเข้าใช้บริการท่านจะได้รับ โบนัสรางวัลใหญ่ อย่างแน่นอน ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกมีทุนน้อยก็ตาม ทางเราพร้อมให้บริการสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าใช้งานกัน อย่างคุ้มค่า ไม่จำเป็นจะต้อง มีเงินทุนมากมาย  experiencing the all-too-familiar pain in the teeth or gums while on the move for business or pleasure. Tooth decay can strike at any time and cause excruciating pain in addition to infection and eventual tooth loss.

What is a Cavity?

Simply said, a cavity is a tiny hole in the enamel of a tooth. Plaque, a sticky film that forms on the teeth’s surface when certain types of bacteria in the mouth feed on the sugar in our food, is responsible for the development of cavities. The minerals that provide our enamel its strength are gradually worn away by this acid, causing your teeth to weaken and disintegrate. Once the enamel has been broken, the dentin layer beneath the surface will begin to erode, resulting in a cavity.

The term “pre-cavity” refers to the stage at which the enamel has been damaged but the germs have not yet reached the inner dentin layer of the tooth. Pre-caries are the initial warning sign of a cavity and can be detected by your dentist during routine examinations. Now is the moment to take preventative action, before it’s too late. However, if a cavity has progressed past the pre-cavity stage, treatment is necessary to prevent further decay of the tooth’s pulp and the subsequent infection, pain, and possible loss of the tooth. Depending on the extent of the issue, how long does a root canal take from a tooth?

Can a cavity be treated at home?

You’ve got a cavity, and your dentist is thousands of miles away, so you need something fast to ease the agony until you get home from your trip. Think about these suggestions to alleviate that annoying toothache.

1. Using Clove Oil to Prevent and Treat Pain

Cloves have long been recognized as an effective natural cure for tooth pain. Apply one or two drops of the oil to the affected area of the tooth with a cotton swab, and wait for it to absorb. Before the advent of modern dental technology, clove oil was frequently used to alleviate the discomfort of a cavity and heal damaged enamel. The analgesic properties of the oil help with pain, and it also helps with mineral retention in the teeth. It can be applied every three hours as needed, or you can mix a few drops with a spoonful of coconut oil and gargle it.

2. Aloe vera

Cavity-causing germs could be counteracted with the use of aloe vera tooth gel. The gel’s antibacterial properties, according to a 2019 study , keep the mouth free of microorganisms.

In a 2017 study, the combination of aloe vera and tea tree oil proved to be an efficient cavity disinfection, with results on par with those of conventional disinfectants containing chlorhexidine. Aloe vera’s antibacterial qualities may assist in the prevention of dental cavities, though more study is necessary to confirm this.

3.Tea bags

Tannins are a chemical found in some types of tea. As a result of destroying the bacteria that thrive in the mouth and maybe irritating the gums, tannins have been shown to reduce gum discomfort. Tart tannins in green tea, hibiscus tea, and black tea can help alleviate painful gums.

Steep a tea bag in water that has been brought to a boil for 5 minutes, then remove it and set it aside to cool. Immediately after opening the bag, place it on the affected region and leave it there for 5 minutes.

4.Oil Pulling

By stimulating saliva production, the Ayurvedic practice of oil pulling promotes healthy gums and teeth. A number of studies have shown that oil pulling can lessen the amount of bacteria in the mouth and slow the growth of plaque, both of which can help keep teeth healthy and free from decay. This method is swishing the mouth with pure (and preferably cold-pressed) oil, such as coconut, sesame, or sunflower, to coat the teeth.

5.Garlic

Garlic’s antibacterial properties are well-known. If you want to keep your teeth and gums healthy, eat a clove of garlic every day. When it comes to keeping your teeth and gums healthy, garlic is a must-have. Because it is antibacterial, garlic can help relieve toothache.

6.Using Neem Bark to Fight Infection

Plaque-causing germs can be eliminated from your mouth by using Neem sticks to brush with or by chewing on the leaves or seeds. This plant’s potent oil has been used for centuries to treat oral infections, tooth decay, and bleeding/sore gums.

7. Make Use Of A Fluoride Product

To help in cavity prevention, your dentist may suggest fluoride treatment. In addition, you can incorporate the use of a fluoride-containing mouthwash into your regular dental care practice.

Conclusion

If a problem has already developed, any of the aforementioned solutions can help, but prevention is always preferable. The greatest method to stop dental issues before they start is to practice good oral hygiene by brushing twice a day, flossing once a day, and going in for regular dental checks. If you want your dentist in Lahore to have an easier time fixing a cavity, you should see them regularly.

FAQs

1.What can I do at home to stop a cavity from growing worse?

If you want to keep that cavity from getting worse, you need to brush your teeth. Additional cavities can be avoided by brushing twice a day. Focus on the area around the cavities as you brush to get rid of any leftover snack or meal.

2.Can you get cavities treated with salt water?

When a patient has a cut or infection in their mouth, dentists and doctors will often advise them to rinse with saltwater. Even the bacteria that cause cavities to form are killed by saltwater. If you locate a cavity, rinsing with salt water can help prevent it from worsening as quickly.

3.How long does it take to heal a cavity?

A cavity can’t be cured overnight or even in a few weeks, but it can be remineralized (made healthy again) in a few months. It is normal to expect remineralization to take place in most cases within three to four months.


Kevin Peter